• Szanowni Państwo,

    zgodnie z harmonogramem rekrutacji 23 kwiecień 2021 r. o godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.


    Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 kwietnia do 29 kwietnia br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

    Wolę zapisu można potwierdzić:

    • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

    lub

    • składając pisemne potwierdzenie w przedszkolu/szkole podstawowej

    Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

     Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

   •  FILM PROMOCYJNY Szkoły Podstawowej nr 379 

   • Karta Ucznia 

    uprawniająca do bezpłatnych przejazdów

    Po zakończeniu rekrutacji do klas I w szkole rodzice składają elektroniczne lub papierowe wnioski o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. 

    Wnioski w formie elektronicznej dostępne są pod następującym linkiem:

    Wniosek o wydanie Karty Ucznia - wersja elektroniczna

    Wniosek w formie papierowej można pobrać pod następującym linkiem:

    Wniosek o wydanie Karty Ucznia.pdf

    Wniosek w wersji papierowej rodzic składa w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu Karty Ucznia.

    Jeżeli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL (obcokrajowiec) na wniosku wpisujemy datę urodzenia.

    Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację "e-hologram" w górnej części wniosku. Wówczas posiadane uprawnienie do zniżki zostanie przekodowane na nową kartę.

    Rodzice otrzymają Karty Ucznia dla dzieci za pośrednictwem szkoły.