• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 ze zm.) art. 42 ust 2f:
     "W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców"

     Warto wiedzieć:
     - Nauczyciel nie ma obowiązku konsultacji z rodzicami poza ustawowo przewidzianym czasem.
     - Spotkania z rodzicami, zaplanowane w rocznym harmonogramie, wyczerpują godzinę dostępności w danym tygodniu.

     Godziny dostępności nauczycieli 2023/2024.pdf