• Karta Ucznia 

     uprawniająca do bezpłatnych przejazdów

     Po zakończeniu rekrutacji do klas I w szkole rodzice składają elektroniczne lub papierowe wnioski o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. 

     Wnioski w formie elektronicznej dostępne są pod następującym linkiem:

     Wniosek o wydanie Karty Ucznia - wersja elektroniczna

     Wniosek w formie papierowej można pobrać pod następującym linkiem:

     Wniosek o wydanie Karty Ucznia.pdf

     Wniosek w wersji papierowej rodzic składa w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu Karty Ucznia.

     Jeżeli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL (obcokrajowiec) na wniosku wpisujemy datę urodzenia.

     Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację "e-hologram" w górnej części wniosku. Wówczas posiadane uprawnienie do zniżki zostanie przekodowane na nową kartę.

     Rodzice otrzymają Karty Ucznia dla dzieci za pośrednictwem szkoły.