• Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
     • Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
     • W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.
     • Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
     • W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
     • Wniosek do pobrania:

     wniosek legitymacja .pdf

     • Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
     • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej 9,00 zł.
     • Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy dochodów budżetowych Zespołu Szkół nr 128 z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia.
     • Numer rachunku bankowego:  

     42 1030 1508 0000 0005 5114 4001

     • Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał legitymacji.
     • W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy go zwrócić do sekretariatu szkoły.
     • Odbiór duplikatu legitymacji potwierdza uczeń lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia.