• DUPLIKAT ŚWIADECTWA

      

     Do sekretariatu Zespołu Szkół nr 128  należy złożyć podanie.

      

     Do podania należy dołączyć dowód wpłaty.

      

     Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2016.1827).

      

     Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy dochodów budżetowych Zespołu Szkół nr 128 z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia/absolwenta.

      

     Numer rachunku bankowego:  

     42 1030 1508 0000 0005 5114 4001

     Podanie do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia/absolwenta (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie)

     • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej
     • adres do korespondencji
     • numer telefonu
     • rok ukończenia nauki oraz klasę
     • dopisek: „Oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa”
     • czytelny podpis osoby zainteresowanej

      

     Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.