• Klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców

    • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkich rodziców i uczniów, których dane przetwarzamy, uprzejmie informujemy, że:

     1. Administrator danych osobowych

     Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka jest  Zespół Szkół nr 128

     Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@szkolyszareszeregi.edu.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Zespół Szkól nr 128 ul. Turmoncka 2 03-254 Warszawa

     1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

     1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

     Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów/dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją przepisów prawa określonych min. w:

     1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
     2. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)
     3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159)
     4. Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203 z późn. zm.)
     5. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),

     co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

     Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych uczniów/dzieci danych osobowych w innych celach i zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

     W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby Zepołu Szkół nr 128 .i/lub jej otoczenia Pani/Pana wizerunek i wizerunek uczniów/dzieci przetwarzany jest przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie placówki i jej otoczeniu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

     1. Okres przetwarzania danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe ucznia/dziecka będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

     1. Odbiorcy danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka/ucznia mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

     Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

     1. Prawa osób, których dane dotyczą:

     Zgodnie z RODO osobom przysługuje Pani/Panu:

     1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
     2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

     Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

     Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

     Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

     1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
     2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
     3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      

     1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

     Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów.

     1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

     W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i ucznia/dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

     1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

     Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.