•  FILM PROMOCYJNY Szkoły Podstawowej nr 379 

   • Informacje ogólne

    Do klas I przyjmowane są:

    1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

    Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza dzielnicy oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców[1] (zgłoszenie - w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie.


    [1] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

   •  

   • Karta Ucznia 

    uprawniająca do bezpłatnych przejazdów

    Po zakończeniu rekrutacji do klas I w szkole rodzice składają elektroniczne lub papierowe wnioski o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. 

    Wnioski w formie elektronicznej dostępne są pod następującym linkiem:

    Wniosek o wydanie Karty Ucznia - wersja elektroniczna

    Wniosek w formie papierowej można pobrać pod następującym linkiem:

    Wniosek o wydanie Karty Ucznia.pdf

    Wniosek w wersji papierowej rodzic składa w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu Karty Ucznia.

    Jeżeli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL (obcokrajowiec) na wniosku wpisujemy datę urodzenia.

    Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację "e-hologram" w górnej części wniosku. Wówczas posiadane uprawnienie do zniżki zostanie przekodowane na nową kartę.

    Rodzice otrzymają Karty Ucznia dla dzieci za pośrednictwem szkoły.